[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره - ناحیه -----

شماره -----

تاریخ ----- ۱۳۴

پیوست -----

[آرم شاهنشاهی]

وزارت راه

راه آهن دولتی ایران

 

اداره برق و تأسیسات راه آهن

موضوع. رسیدگی بمدت خدمت آقای عالمدوست ۱۹۸۴

 

بازگشت بنامه شماره ۶۰۴ / ۲۹ فروردین ۱۳۴۱ تعرفع خدمت آقای حسین عالمدوست جهت رسیدگی به هیئت نمایندگان اداره بازنشستگی کل کشور تسلیم لیکن نماینده اداره مذکور بشرح زیر اعلام نظر نمودهاند (اداره کارگزینی راه آهن دولتی ایران) خواهشمند است با توجه بنامه شماره ۵۳۹۵ - ۱۷ فروردین ۱۳۳۰ نماینده اداره کل بازنشستگی در مورد عدم گواهی احکام اضافه حقوق آقای عالمدوست از لحاظ اقرار به بهائیگری چه اقدامی بعمل آمده است جوابا مرقوم فرمائید نماینده اداره بازنشستگی تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۴۰ علیهذا خواهشمند است مراتب را بنامبرده ابلاغ تا در صورتیکه دیانت او اسلام میباشد یکبرگ پرسشنامه که حاکی از مذهب او اسلام باشد تهیه و ارسال دارد تا باداره بازنشستگی کل کشور فرستاده شود.

رئیس اداره کارگزینی. ورنوس

رونوشت به آقای عالمدوست ابلاغ میشود

رئیس اداره برق و تأسیسات. مهندس امینپور

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

۱۲۸۱

۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۱

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]