[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمرۀ عمومی: ۴۹۹۳

نمرۀ خصوصی: ۴۰۰۸

کارتن:  -----

دوسیه:  -----

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقات و صنایع مستظرفه

اداره: کل معارف

دایرۀ: تعلمیات شعبه: (ط)

 

نوع مسوده:  -----

موضوع مسوده: -  ----

ضمیمه: -مراسله بمعارف کاشان

پاکنویس کننده:  -----

 

تاریخ تحریر: ۱۴ آبان ماه تاریخ پاکنویس:  -----  تاریخ ثبت: ۱۶ آبان ماه  تاریخ خروج:----- ماه ۱۳۰۵

 

جناب آقای دکتر [ناخوانا] نماینده محترم مجلس شورای ملی

شرحیکه در باب آقای میرزا سلیمانخان طبیب مقیم کاشان نوشته بودید واصل گردید. جواباً اشعار میدارد شرحی مشعر بر عدم مزاحمت از مشارالیه بمعارف کاشان نوشته ً لفاً ارسال داشت.

[امضاء]

 

[یادداشت حاشیه صفحه] پس از اقدام عودت داده شود با ملفوف آن.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]