[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

۲۲۶۲۵

شماره: ۶۳۰ / ۲۲۱۴۹

تاریخ: ----

۲۶ شهریور ۱۳۶۰

پیوست

بسمه تعالی

آقای

اخراجی وزارت کشاورزی و عمران روستائی

دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل ملت مسلمان و به پا خواسته کشور ایران مسئولیت دارد و نمی‌تواند از بیت‌المال مسلمین حقوق و مزایا افرادی پرداخت نماید که تابع مسلک ساختگی ضاله بهائیت می‌باشند و اکثر اعضاء محفل ملی آنها را اشخاص خائن به ملک و ملت همچون:

١ - تیمسار سرلشکر مقربی، جاسوس شوروی

٢ - تیمسار سرتیپ دکتر ریاض اله قدیمی پزشک مخصوص ساواک

٣ - سرهنگ نجی، فراری

۴ - دکتر شاپور راسخ، همکار ساواک و فراری

۵ - دکتر مهری راسخ مربی ولیعهد فراری و صدها افراد نظیر اینها و از طرفی اصلاً استخدام چنین افرادی بر طبق قانون، مصوب ١٣٠١ مجوزی نداشته است و بایستی کلیه وجهی را که از صندوق دولت دریافت نموده‌اند باز پس گرفته شود. ک

از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]