۲۶ مرداد ۶۲

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی ایران

محترماً با پیوست عین نامه شکوائی بعنوان مجلس شورای اسلامی و فتوکپی جوابیه مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی و اقدام مقتضی تقدیم و در انتظار بذل توجه آنریاست محترم میباشم

مادر پیر داغدیده

شمسی خادم