[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت داخله

[آرم]

ادارۀ کل تشکيلات نظميه مملکتی

دائره: کابينه

شعبه -----

 

مدل: ١

بتاريخ ۲ تير ماه ۱۳۰۵

نمره: ۴۱۰۳              

ضميمه -----

 

ادارۀ جليله کابينه رياست محترم وزراء عظام

عطف بمراسله محترمه نمره ۴۰۱۲ و مراسله جوابيه اين اداره نمره ۳۵۷۴ در موضوع واقعه قتل چند نفر در جهرم و مقتول بيژن مراغی نام از نظميه شيراز مجدداً بوسيله پست راپورت ميدهند که جهرم مرکز يکی از حکومت نشين‌های فارس و در طرف شرق آن ايالت واقع و تا شهر شيراز ۳۰ فرسنگ مسافت دارد و مردم آنجا غالباً جنگجو و خون‌ریز و اغلب نفاق و دودستگی در بين آنها ساری و جاری و بيشتر در امور مذهبی متعصب میباشند

- قضيه اخير که فوق العاده مهم و در نتيجه ۸ نفر مقتول و شش نفر مجروح و چهار نفر مضروب و دو سه باب خانه کوچک مورد مختصر حريق و غارت گرديده بعلت بروز اختلافات و دودستگی اهالی بود مخصوصاً موضوع انتخابات دوره ششم که بمظفريّت يکدسته و مغلوبيّت دسته ديگر خاتمه يافته بُغض و کينه طرفين را تهيّج نموده و کم  کم کسب اهميّت کرده تا در ايام ماه مبارک رمضان که حاج ميرزا محمد واعظ در منابر و مساجد در امور ديانتی کاملاً بحث و بخصوص از طايفه بهائيه تنقيد و مذمت مينمود تا بالاخره موجبات هيجان احساسات مخالفت آميز اهالی از هر طرف فراهم شده و منجر بوقوع حادثه غير مترقبه فوق ميگردد –

بلافاصله خبر بشيراز رسيده يکعده مأمورين نظامی بجهرم اعزام و متهمين و مظنونين را جلب و توقيف مينمايند بعد ميرزا عبدالحسين خان شفاهی مستنطق عدليه بر حسب امر ايالت بآنجا گسيل و يک رشته تحقيقات عميقانه و معاينه محلی بعمل آورده و کاملاً قضيه را روشن ساخته راپورت خود را تقديم ميدارد و پارکه [ناخوانا] فارس با راپورت مشاراليه موافقت مينمايد.

 يکنفر سيد عبدالرحيم نام که ازجمله معروفين محل و متهم بشرکت در قضايا بود از جهرم فراراً بشيراز آمده بر حسب دستور رياست محترم بشبکه جنوب جلب بنظميه و قريب ۴۰ روز توقيف ميشود.

 اخيراً بشفاعت آ شيخ مرتضی مجتهد مرخص شده است و فعلاً ده نفر در جهرم تحت توقيف ميباشند تا محاکمه آنها خاتمه يافته نتيجه را در ثانی راپورت ميدهد – اينک مراتب را برای استحضار آن اداره محترم ختميت داد -

رئيس کل تشکيلات نظميه – درگاهی –

[امضاء]

 

اطلاعاً [ناخوانا]

۴ تیر [۱۳۰۵]

 

[مهر رسمی[

بتاريخ ۴ تیر [۱۳۰۵]

نمره: ۴۶۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]