[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ----- ماه: -----۱۳۲

شماره: ۲۹

پیوست: یکبرگ

موضوع: محرمانه مستقیم

 

[آرم]

وزارت کشور

 فرمانداری شهرستان کاشان

 

وزارت کشور:

پیرو نامه شماره ۲۴ - ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ موضوع گزارش پیشآمد اخیر وقوع اختلافات فیمابین مسلمین و بهائیان آران معروض میدارد.

اینک یکبرگ رونوشت نامه مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ آقای عباسعلیخان صالح (که از محترمین و معتقنین کاشان و در قریه آران مالکیت و سکنای موّقت دارند) مشاهداتیکه نسبت باقدامات و جلوگیری از نائره فساد. اینجانب در مورد رفع اختلافات و اصلاح بین طبقات مسلمین و بهائیان آران بعمل آوردهام جهت مزید استحضار تقدیم میگردد.

رئیس فرمانداری کاشان – [ناخوانا]

 

[یادداشت زیر نامه]

[ناخوانا]

 

[یادداشت بالای نامه ظاهراً شماره و تاریخ ورودیه به دفتر است]

۲۵۷۵۱۳ تیر ۱۳۳۴

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]