[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شاهنشاهی]

دفتر مخصوص شاهنشاهی

نمره ۲۳۷۰

 

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶

ضمیمه: -----

 

ریاست جلیله وزراء عظام دامت شوکته

ورثه مرحوم امینالعلماء مقتول از اردبیل عرضحالی در استدعای صدور امر بمجازات قاتل پدر خود بخاکپای مقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه عرض و ارسال داشتهاند که سواد آن لفاً از شرف ملاحظه محترم عالی میگذرد و متمنی است معلوم و مقرر فرمایند که بعریضه آنها چه جوابی باید داده شود.

رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی [امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه]

بعرض رسید – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]