[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

هو

از یزد بتاریخ چهارم آذرماه ۱۳۱۸ الی طهران

مقام محترم هیئت وزراء عظام دامت عزته

محترماً بعرض آنمقام محترم میرساند که این بنده رستم بلبلان فرزند منوجهر بهمن ماه سنه ۱۳۱۵ بعقیده وجدانی خود که بهائی میباشد ازدواج نموده و چون محضری برای بهائیان در یزد نبوده لهذا بمقامات عالیه کشور مانند وزارت دادگستری و اداره کل ثبت اسناد املاک و ادارۀ کل آمار و ثبت احوال گزارش دادهام که مجرم شناخته نشوم ولی اخیراً از طرف ادارۀ محترم دادگستری و آقای دادستان یزد مورد تعقیب قرار گرفتهام بجرم اینکه کتمان عقیده خود ننموده و دروغ نگفته‎‎ام این قضیه مسلّم و مبرهن است که ما اهل بهاء و پیروان شریعت حضرت بهاءالله بزرگترین ننگ را دروغ گفتن و امور را بر خلاف واقع و حقیقت جلوه دادن میدانیم چنانچه میفرماید که "کفر بگو و دروغ مگو کذب مفتاح و کلید جمیع معاصی و خطیئات است" فیالحقیقه مخالف عدل و انصاف  و دادگستری و آزادی وجدان و عقیده که از خصائص دورۀ معظم شاهنشاه عظیمالشأن پهلوی است میباشد. از آن مقام منوّر استدعا میشود امریه دفع تعرضات وجدانیّه نسبت باین بنده و سایر همکیشانم و آزادی عقیده و وجدان به اهلبهاء عطاء فرمایند.

با تقدیم احترامات فائقه

اقل رستم منوچهر بلبلان در یزد-امضاء

 

[زیر نامه - مهر ورود به دفتر هیئت وزراء]

شماره: ۱۱۲۵۲ - تاریخ : ۱۱ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]