[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۰ دی ۱۳۶۰

بسمهالحاکم علی ماکان و مایکون

کمیسیون اصل ۹۰ نود

مقام معظم ریاست مجلس شورای اسلامی در کشور مقدس ایران

حضرت آیت‌الله علیاکبر هاشمی رفسنجانی دامت تاییداتها

با کمال احترام معروض میدارد اینجانب یکی از پیروان دیانت مقدس بهائی و در کمال صداقت و خلوص نیت دادخواهی خود را بحضور آنجناب معروض میدارم. اینکه مرتباً تهمتهائی ناروا بافراد بهائی نسبت میدهند لهذا باین نکات متذکر میگردم. در دیانت بهائی سرانی وجود ندارد و هر سال یکبار کلیه افراد ذی رای بهائی عدهای را با رای عمومی – سری – آزاد بدون تبلیغات از بین کلیه بهائیان ایران انتخاب میکنند و این افراد منتخب مسئول اداره امور روحانی جامعه بهائی ایران می‌باشند.

افراد و جامعه بهائی در سیاست مداخله نمیکنند و اطاعت از حکومت را جزء فریضه دینی خود میدانند و نمیتوانند صهیونیست یا جاسوس باشند زیرا صهیونیست و جاسوس بودن مخالف و مغایر معتقدات دیانت مقدس بهائی است.

بنا بر مطالب فوق آیا بچه علت و چه جرمی نمایندگان جامعه بهائی کشور مقدس ایران را اعدام کردند بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از نحوه محاکمه آنان اعلام شده باشد. متأسفانه از اول انقلاب تاکنون آنچه تظلم و دادخواهی شده کوچکترین پاسخی داده نشده جز اینکه امور را به ید قدرت خداوند یکتا واگذار کنیم چاره نداریم.

دیانت بهائی که جزء ادیان مستقله محسوب میشود حقانیت جمیع انبیا را تصدیق میکند تمام کتب مقدّسهٴ آسمانی همهٴ ادیان الهی را تجلیل و تکریم مینماید. اولیای ادیان و ائمه مذاهب را به نشان تعظیم و تقدیس میستاید محمد مصطفی علیه آلافالتحیته والثناء را در مقام سید‌المرسلین و خاتم‌النبیین و حبیب رب‌العالمین میشناسد و در میان ادیان جهان دیانت بهائی تنها دیانتی است که مصدق دین مبین اسلام و قائل بحقانیت رسالت خیرالانام است

از درگاه خداوند یکتا مسئلت مینمایم که بدست شما اولیای امور و بهمت شما آن افرادیکه مرتکب چنین خونریزیها میشوند بجزای خودشان برسانید تا باین ظلم‌ها پایان دهند. که خداوند قسم یاد نمود از ظلم احدی نگذرد

با رجای تاٴیید

قدسیهٴ مظفر‌نژاد.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]