[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هشتم

 

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۲۱

شمارۀ: ۳۶۶

پیوست: دو برگ

 

محرمانه، فوری

 

وزارت کشور

پیرو شمارۀ ۱۷۱۸۸ – ۱۴ اسفند ۱۳۲۱، رونوشت بخشی از گزارش مجدّد فرمانداری زابل و رونوشتِ رونوشت گزارش شهربانی زابل مشعر بر ورود عدّه[ای] بهائی به زابل و تظاهراتی که از آنان به ظهور می‌رسد، به پیوست تقدیم و متمنّی است مقرّر فرمایند نظر آن وزارت‌خانه را نسبت به جلوگیری از عملیّات آنان اعلام دارند تا از همان قرار عمل شود.

معاون استانداری استان هشتم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] از هر گونه تظاهراتی بایستی جلوگیری شود. ۱۰ فروردین ۱۳۲۲.

[دستنوشته ۲:] سابقه دارد، پیشینه پیوست شود.

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۳۱، تاریخ: ۹ فروردین ۱۳۲۲].

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۹، تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۲۲].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]