[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری هشتم؛ شمارۀ: ۳۶۶؛ تاریخ: ۲۵اسفند ۱۳۲۱؛ پیوست: دو برگ؛ محرمانه، فوری

 

وزارت کشور

پیرو شمارۀ ۱۷۱۸۸ – ۱۴اسفند ۱۳۲۱، رونوشت بخشی از گزارش مجدّد فرمانداری زابل و رونوشتِ رونوشت گزارش شهربانی زابل مشعر بر ورود عدّه[ای] بهائی به زابل و تظاهراتی که از آنان به ظهور می‌رسد، به پیوست تقدیم و متمنّی است مقرّر فرمایند نظر آن وزارت‌خانه را نسبت به جلوگیری از عملیّات آنان اعلام دارند تا از همان قرار عمل شود.

معاون استانداری استان هشتم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۳۱، تاریخ: ۹فروردین ۱۳۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] از هر گونه تظاهراتی بایستی جلوگیری شود. ۱۰فروردین ۱۳۲۲.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه دارد، پیشینه پیوست شود.

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۹، تاریخ: ۱۱فروردین ۱۳۲۲ ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]