[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۱۸۳؛ به تاریخ: ۲۰/۱۲/۲۲؛ محرمانه

 

وزارت کشور

گزارش بی‌امضایی از مازندران رسیده که عیناً برای استحضار آن وزارت فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

 

[حاشیه:] تجدید شد. ۱۸/۱۲

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]