[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۷۰۴۶/ ن/ ۳۳۸۸۹؛ تاریخ: ۳۱مرداد ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

در تعقیب گزارش شمارۀ ۳۳۵۲۵ – ۲۸مرداد ۱۳۲۳ راجع به اقداماتی که برای رسیدگی و تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود و جلب نظر ستاد ارتش جهت برقراری حکومت نظامی در آن‌جا معروض گردیده اینک رونوشت پاسخ ستاد ارتش برای استحضار خاطر عالی تقدیم می‌گردد.

وزیر کشور، [ امضاء: عبدالحسین هژیر ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۶۷۴، تاریخ: ۲شهریور ۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، . شهریور

[حاشیهٴ ۳:] آقای دبیران، جواب داده شود که نتیجهٴ گزارش بازرسان را اطّلاع دهند. [امضاء]، ۱۱شهریور ۱۳۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]