[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دارایی، قسمت مالی؛ شمارۀ: ۱۶۰/۲۱۵۳/ م/۱۲۲۳/ م؛ به تاریخ: ۱۷دی ۱۳۲۳؛ محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش محرمانهٴ شمارۀ ۱۴۸ مورّخ ۲۷مهر ۱۳۲۳ آقای زرّین‌خامه رییس هیأت بازرسی اعزامی به شاهرود راجع به موضوع بلوای اخیر شاهرود به منظور استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

وزیر دارایی، [ امضاء ] ــ رییس کلّ دارایی، [ امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای دبیران، عطف به سابقه اقدام شود. ۱۸دی ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه، ۱۹دی ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۲۲۶۸ – ۲۰دی ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] آقای دکتر فاطمی، به وزارت‌خانهٴ مربوطه که مأموریّت رسیدگی به این کار را داشته است، فرستاده شود. ۲۷دی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]