[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت خواربار؛ شمارۀ: ۴۵؛ تاریخ: ۱۵  فروردین   ۱۳۲۲

 

ادارۀ دفتر نخست وزیری

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۱۰۰۱ – ۱۳   بهمن ۱۳۲۱ موضوع گزارش یکی از کارمندان خواروبار کرمانشاهان، چون اصل نامهٴ گزارش‌دهنده مستقیماً به عرض جناب آقای وزیر وقت داده شده و در پرونده موجود نیست، خواهشمند است دستور فرمایید رونوشتی از رونوشت گزارش نام‌برده تهیّه و به این اداره ارسال دارند تا به عرض برسد.

رییس ادارۀ دفتر وزارتی، امیرجلیل مژدهی

[ امضاء: امیرجلیل مژدهی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۸۲۱، تاریخ: ۱۵  فروردین   ۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۱۵  فروردین   ۲۲.

[حاشیهٴ ۳:] آقای کیوان، رونوشت ارسال شود. ۱۶  فروردین   ۱۳۲۲.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]