[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

دفتر نخست وزير

شماره عمومی ۵۷۳۷

شماره خصوصی ۱۴

جزوه دان

پرونده

 

نوع پيش نويسی

موضوع پيش نويسی

ضميمه

پاکنويس کننده [امضاء]

 

تاريخ نوشتن  ۱۰ مرداد ۱۸ [۱۳۱۸]

تاريخ پاکنويس  ۱۳ مرداد

تاريخ ثبت  ۱۶ مرداد [۱۳۱۸]

 

وزارت دادگستری

 

لقای طاهرزاده مالميری از يزد متظلم است که شوهر پير هشتاد ساله او محمد طاهری را باتهام شرکت در قتل زندانی نموده‌اند و تقاضای رسيدگی نموده عرضحال مشاراليها  لفاً برای بازرسی و اقدام مقتضی فرستاده ميشود قدغن فرمائيد از گردش کار محمد طاهری رياست وزيران را هم مستحضر سازند

 

نخست وزير

[امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]