[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

دفتر نخست وزير

شماره عمومی  ۳۵۱۱

شماره خصوصی  ۱۴

جزوه دان

پرونده

 

نوع پيش نويسی

موضوع پيش نويسی

ضميمه

پاکنويس کننده [امضاء]

 

تاريخ نوشتن  ۱۷ خرداد

تاريخ پاکنويس  ۲۰

تاريخ ثبت  ۲۱ خرداد [۱۳۱۸]

 

وزارت دادگستری

عرضحال بانو مليحۀ ذبيحی که راجع به زندانی شدن دائی خود حسينعلی يزد به رياست وزيران نوشته و درخواست رسيدگی نسبت بوضعيت او نموده لفاً برای بازرسی و اقدام مقتضی فرستاده میشود قدغن فرمائيد با احاله عرضهای از بنده رئيس وزيران را هم مستحضر سازند

نخست وزير [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]