[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۴/ ۷۹۳؛ تاریخ پاکنویس: ۳۰/-۳، تاریخ ثبت: ۱ تیر [۱۳۲۶]؛ محرمانه

 

بانک صنعتی و معدنی ایران

راجع به آقای مهندس شهاب علایی، رییس کارخانهٴ قند شازند گزارش از وزارت کشور رسیده است که رونوشت آن به ضمیمه ارسال می‌گردد. دستور فرمایند نظر بانک صنعتی را در خصوص تغییر محلّ خدمت نام‌برده اعلام دارند تا به عرض تقدیم گردد.

رییس کلّ دفتر نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۳. خرداد ۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] رونوشت تهیّه شد. ۲/-۴.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]