[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۶ آبان ۱۳۱۸

 

مقام محترم هیئت وزیران کشور ایران

محترماً بعرض میرساند این بنده عنایتالله بنیادیان در تاریخ مرداد ماه ۱۳۱۷ عقد ازدواجی با منیرهخانم شهیدی بسته‎ام مطابق مقررات مملکت قباله نکاحیه را در موقع معین بدفتر ثبت ازدواج رسمی قمصر که در آن محل سکنی هستم تسلیم نموده دفتر نامبرده بعنوان اینکه این عقد از روی معتقدات بهائی است از ثبت خودداری نموده لذا عقدنامه مذکور را باداره ثبت اسناد کاشان و نسخه باداره ثبت مرکزی کل با پست سفارشی ارسال داشته و گزارش را بوزارت دادگستری و اداره ثبت احوال و آمار مرکز بعرض رسانیده و سلب مسئولیت قانونی را از خود نمودهام چندی قبل اداره دادگستری کاشان این بنده را احضار و بجرم اینکه چرا ازدواج خود را در محضر رسمی ثبت ننموده تحت تعقیب قرار داده و هر روز اسباب زحمت برای اینجانب فراهم مینمایند با اینکه بطوریکه در بالا معروض گردیده در موعد مقرره عقدنامه را بدفتر مخصوص ثبت ازدواج قمصر مراجعه و با عدم قبول آن باداره محترم ثبت کاشان و اداره محترم ثبت مرکزی فرستادهام و سلب مسئولیت را از خود نمودهام دیگر چه تقصیری متوجه این بنده است اگر کسی معتقد بشریعت بهائی بود چه کند مراسم و آداب سایر ادیان و مذاهب را بموجب معتقدات دینیه نمیتواند پیروی کند ولی مطیع صرف مقررات مملکتی است بهائی که از اوامر دولت طبق نص صریح مولایش بقدر سرموئی انحراف نمیوزرد و معتقدات دینیه ارتباطی با مقررات مملکتی ندارد استدعای عاجزانه دارم و شما را بوجدان مقدستان قسم میدهم بعرایض اینجانب ترتیب اثر داده رفع مزاحمت را مقرر فرمائید با تقدیم احترامات فائقه.

عنایتالله بنیادیان

 

آدرس- [حذف شده] عنایتالله بنیادیان

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۳۴۳

بتاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]