[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

ریاست محترم نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برادر دکتر شیبانی

احتراماً بعرض میرساند همسر اینجانب دکتر ذکرالله زینی فارغالتحصیل رشته جراحی از دانشگاه تهران مدت ۵۰ روز است که به جرم بهائی بودن دستگیر و در زندان شهرستان گنبد‌کاووس بسر میبرد با توجه به اینکه از مدتها پیش بدستور دادستان کل انقلاب اسلامی ایران تشکیلات بهائی تعطیل و از آن به‌ بعد ایشان هیچگونه فعالیتی چه تشکیلاتی و چه تبلیغاتی نداشته و در حالیکه کشور شدیداً به پزشک احتیاج دارد باید اینگونه بدون ثمر در گوشه زندان بوده و بنده با دو بچه خردسالم غریب و بدون سرپرست در شرایط بدی بسر بریم ضمناً باطلاع میرسانم در زد و خوردهائیکه پس از انقلاب اسلامی در گنبد اتفاق میافتاد ایشان روزها و هفته‌ها در بیمارستان و اطاق عمل برای نجات جان مجروحان مشغول بکار بوده و شب و روز خود را صرف کمک به آنها مینمود بطوریکه اینجانب هفته‌ها او را بچشم نمیدیدم ولی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۵۹ او را از بهداری اخراج نمودند که از آن به بعد با دایر کردن مطب کوچکی در همان شهر مجدداً مشغول خدمت به بیماران گردید ولی متأسفانه تنها بیمارستان خصوصی شهر هم نپذیرفت که بیمارانش را در آنجا جراحی نماید بنابراین بصورت جراحی دست‌بسته و فقط بعنوان پزشک عمومی مشغول خدمت گردید تا اینکه واقعه اخیر اتفاق افتاد اینک اینجانب بنام یک [ناخوانا] از شما در‌خواست مینمایم بهر طریق ممکن که خودتان صلاح بدانید مرا کمک نمائید.

مریم قاسمی

[امضا]

 

بسمه تعالی

جناب دکتر حفیظی نامه‌ای نوشته شود

[امضا]

۲۸ آذر ۱۳۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]