[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۳۲۵

تـاریخ ۲۲ مهر ۱۳۶۳

پیوست نامه شماره ۳۲۴

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

بسمه تعالی

به اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج بخش ٢

از دبستان قلم شمارۀ ٢. پسران

احتراماً: ولی دانش‌آموز امید تقی زاده دانش‌آموز کلاس چهارم این دبستان را که در نامۀ شمارۀ ۳۲۴– [تاریخ:] ٢١مهر ۶۳ خدمتتان کتباً اعلام داشتم معرفی می‌شوند %

به امید پیروزی رزمندگان اسلام

مسئول دبستان

[امضا]

[مهر رسمی]

٢٢مهر ۶۳

نامۀ شماره ۳۲۴– [تاریخ] ٢١مهر ۶۳ بانضمام خدمتتان ارسال میگردد

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]