[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آئین اسلام

[تاریخ:] ۲۲ شهریور ۲۵

شماره: ۲۶

صفحه: ۱۱

ستون ۱

 

[باتیتر درشت] حضور محترم دانشمند معظم آقای نصرت‌الله نوریانی مدیر جریده شریفه آئین اسلام

«رونوشت جناب آقای دکتر کشاورز وزیر فرهنگ»

«رونوشت روزنامه وزین اطلاعات»

محترماً خاطر جنابعالی را مصدع می‌شویم فرهنگ قطع‌نظر از ترویج و بسط علم بایستی مروج دین هم باشد و برای اشاعۀ مذهب به‌وسیله کارمندان خود کوشش نماید ولی بطوریکه خاطر مبارک مستحضر است بر خلاف این منظور اموری مشاهده میشود و کودکان مسلمان! آن کودکانیکه بایستی از ابتدا با قوانین و دستورات دین مبین اسلام آشنا شده در دبستان و دبیرستان بتوسط آموزگاران و دبیران نکات شرعی را فرا گیرند.

متأسفانه چون آموزگاران آنها چون از زردشتی و کلیمی و بهائی انتخاب شده به‌کلی از صراط مستقیم و راهی که والدین آنها پیموده و می‌پیمایند منحرف‌شده و خواهند شد و فردا جوانانی بی‌ایمان بجامعه‌ایکه دستورات دینی آنها بهترین و برترین دساتیر آسمانی میباشد تقدیم خواهند شد اینک آموزگاران بشرح زیر میباشد. ۱- آقای هرمز یار خرخانی (زردشتی) ۲- الحاق صدیقم (یهودی) ۳- مراد فیروز طالع (یهودی) ۴- رحیم اف (یهودی) ۵- نیره بوترابی [بهائیه]

اینست که اینجانبان امضا کنندگان تقاضا داریم که کلیه کارمندان غیر‌مسلمان را از خدمت فرهنگ معاف و کار آموزش و پرورش را به آموزگاران مسلمان واگذار فرمایند و در صورت عملی نشدن این منظور ناچاریم فرزندان خود را از تحصیل باز داریم.

به امضای ۴۶ نفر

از طرف ۴۵۰۰ نفر از اهالی ایل دماوند

مصطفی رهنما

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]