[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

چون اینجانبه و فرزندانم در نهایت اضطراب بسر میبریم و بیم آن داریم که این افراد مغرض از خدا بی‌خبر قصد جان همسرم را بنمایند و یا او را در خفی‌گاههای خودشان تحت شکنجه و آزار قرار دهند لهذا از آن مقام محترم رجا دارد امر و مقرر فرمایند مأمورین تجسس انتظامی کشور به‌منظور یافتن و استخلاص و حفظ جان آقای دکتر علیمراد داودی اقدام عاجل معمول دارند و خانواده‌ای را از نگرانی نجات بخشند.

با تقدیم احترامات فائقه

ملکه آفاق ایرانپور (داودی)

۱- دادستان شهرستان طهران

۲- شهربانی کل کشور

۳- ژاندارمری کل کشور

۴- کلانتری ۸ طهران

۵- دادستان کل انقلاب اسلامی ایران

۶- سپاه پاسداران انقلاب

۷- کمیته مرکزی انقلاب جمهوری اسلامی

۸- اداره آگاهی شهربانی کل کشور

 

آدرس: [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]