[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضور جناب آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور

اینجانبه ملکه آفاق ایران‌ پور آدینی از تاریخ ۲۰ آبان ۵۴ از همسر خود دکتر علیمراد داودی که استاد دانشگاه تهران دانشکده ادبیات بوده‌اند بی‌اطلاع هستم و آخرین جائیکه در روز مفقود شدن رفته بودند پارک لاله که نزدیک خانه‌مان می‌باشد بود. تقاضای اینجانبه از آن مرجع قانونی که مجری عدالت می‌باشند دانستن محل همسرم می‌باشد واضح است این کمترین حق قانونی و انسانی یک خانواده بی‌سرپرست می‌باشد

[امضا]

 

 

عیناً جهت اقدام لازم به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز ارسال میشود

۱ اردیبهشت ۶۰

آقای دادستان کل کشور

۱ اردیبهشت ۶۰

[مهر رسمی] دفتر دادسرای دیوان عالی کشور

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]