[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

مجلس شورای ملّی، ادارۀ دبیرخانه؛ شمارۀ: ۱۹۴۶۰؛ مورّخهٴ: ۲۷تیر ۱۳۲۲؛ پیوست: رونوشت نامه

 

وزارت کشور

به امضای عدّه‌ای از اهالی زابل راجع به تبلیغات و تحریکات بعضی اشخاص مفسده‌جو و مخالف دیانت اسلام، عرض‌حالی رسیده است که رونوشت آن لفّاً ارسال و بدیهی است هر چه زودتر برای رفع فساد و نگرانی اهالی اقدام مقتضی به عمل آورده و نتیجه را جواباً اعلام خواهید فرمود.

رییس مجلس شورای ملّی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۲۸تیر 

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ( ثبت کلّ؟ ) وزارت کشور، شمارۀ: ۲۶۳۲۵، تاریخ: ۲۹تیر ۱۳۲۲ ].

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ ۲۴۷۱، تاریخ: ۳۰تیر  ].

[حاشیهٴ ۴:] موضوع سابقه دارد، بدهید. ۱مرداد .

[حاشیهٴ ۵:] آقای اللّهی‌پور، سابقه دارد. به فرمانداری بنویسید از آن‌جا تحقیق کند تبلیغات بهائی در چه حدود است. ۲۰مرداد .

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]