[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: ستاد ارتش رکن ۳

دایره آموزش شعبه ۱

شماره ۳۰۷۳/ ۱/ ۲۳/ ۱۰/ ۳۴

 

بکلی محرمانه مستقیم

شخصاً مفتوح فرمایند.

 

به: فرماندهی دانشکده افسری

در باره: مذهب دانشجویان و دانش آموزانیکه جدیداً در مؤسسات فرهنگی ارتش پذیرفته میشوند

 

یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی رکن دوم ستاد ارتش که بشرفعرض پیشگاه مبارک شاهانه رسیده و اوامری صادر فرموده‌اند جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد میگردد.

رئیس رکن سوم ستاد ارتش – سرتیپ [کوششی]

گیرندگان

فرماندهی دانشگاه نظامی پیوست یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی جهت اقدام.

فرماندهی دبیرستان نظام مرکز پیوست یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی جهت اقدام.

فرماندهی لشگر ۱۲ کرمانشاه پیوست یکبرگ رونوشت گزارش شرفعرضی جهت اقدام.

 

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

مفتخراً بشرف عرض میرساند. درحال حاضر عده ای افسر و درجه‌دار در کادر ارتش خدمت میکنند که صراحتاً در تعرفه خدمتی مربوطه مذهب خود را بهائی قید نموده و اخیراً هم دانشکده افسری ضمن لیست [۵۹] دانشجویان (رسته پزشکی، دامپزشکی، فنی) که از تاریخ مهرماه ۱۳۳۴ بایستی بدرجه ستوان دومی مفتخر و بسال چهارم پزشکی ارتقاء یابند ۶ نفر را (در تعرفه خدمتی) بهائی معرفی و صلاحیت ترفیع آنان را استعلام نموده اند چون تاکنون رویه‌ای در اینمورد اتخاذ نشده بایستی روشن شود.

۱- در قبال متعضبین [متعصبین] این فرقه چه رویه‌ای اتخاذ شود.

۲- با آنهائیکه تبلیغ میکنند و حتی در حضور رؤساء با صراحت و افتخار مذهب خود را بهائی میدانند چه باید کرد

۳- در انتقالات، ترفیعات، امتیازات چه رویه‌ای نسبت بهائیان اتخاذ شود.

۴- از این تاریخ ببعد با اشخاصیکه بهائی هستند و میخواهند بارتش وارد شوند چگونه رفتار شود. اکنون در صورت استقرار ارده [اراده] سنیه شاهانه نسبت بموارد معروضه اوامر جهانمطاع شرفصدور یابد تا بموقع اجراء گذارده شود

 

ستاد ارتش

از شرفعرض گذشته فرمودند بهائی‌ها استخدام نشوند و آنهائیکه در خدمت هستند نباید تظاهر کنند و راجع به ترفیعات و امتیازات نیز در صورت تظاهر داده نخواهد شد. امضاء ۹ آذر ۱۳۳۴

 

محرمانه – مستقیم مخصوص فرماندهان واحدهای مستقل.

رونوشت برابر اصل است.

رونوشت جهت اطلاع و در نظر گرفتن مفادان بواحدهای تابعه لشکر ایفاد میگردد. ه:ک

رئیس ستاد لشکر ۱۲ کرمانشاه – سرهنگ ستاد ملک احمدی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۲۹۳۶۷ک

۱۴ بهمن ۱۳۳۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]