[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[مجله:] رگبار امروز

[تاریخ:] ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

[شماره:] ۴

[صفحه:] ۵

 

جمال زاده و انقلاب اسلامی ایران

جمال زاده نویسنده مشهور و مقیم سویس میگوید:

من انقلاب را بخواب هم نمی دیدم...

...نامه جمالزاده

خدمت حضرت آقای محمود دژکام مدیر محترم مجله رگبار امروز بعرض میرسانم نامه ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ جناب عالی عز وصول بخشید برای ارادتمند مژده ای بود که اولا راه پستی با ایران باز شده است و کم کم دارد نامه و روزنامه و مجله میرسد و ثانيا آنکه مجله «رگبار امروز» از نو زینت بخش عالم مطبوعات گردیده است...

...میدانیم که آنچه در باب پیشدادیان و کیان گفته و نوشته اند ولو سهمی هم از تاریخ مجهول داشته باشد با موازین علمی و تاریخ نمی سازد و رنگ و بوی کاملا افسانه ای دارد) و تنها در طول متجاوز از دوهزار و پانصد سال بجز ظهور مذهب باب که بیشتر جنبه مذهبی داشت و سپس واقعه امتياز تنباکو و آنگاه قيام مشروطیت جنبشی که بتوان بدان نام انقلاب داد دیده نمیشود و لهذا حتی دوستداران ایران با تأسف تصور را جایز می شمردند که حس عدالتخواهی و احقاق حق در میان مردم این سرزمین بمرور ایام با تحمل قرنها ظلم و اجحاف و بی انصافی و تجاوز و تعدی بی حد و اندازه از میان رفته و مانند شمشیری که زمانی دراز در زیر طبقه ای از گل و لای و لجن مانده باشد نه تنها طعمه زنگ و زنگار شده است بلکه پوسیده و از حيز انتفاع افتاده است و به کمترین حرکتی اجزایش از هم خواهد پاشید از میان خواهد رفت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]