[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[صفحه اول]

 

[آرم محفل روحانی طهران]

نمره: ۱۴۳۶

ضمیمه: -----

بتاریخ ۱۸ شهر القدرة سنه ۸۲

مطابق ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۵

فوری است

 

مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت عظمتهالعالی

سواد سه فقره تلگرافات واصله از عباس و شیراز لفاً تقدیم و با کمال احترام استرحام و استدعا میشود نظر عنایتی بحال عدۀ از مظلومان و خیرخواهان دولت در عباس فرموده بادارۀ قشونی امر اکید سریعاً صادر و مخابره شود که جلوگیری از تصمیمات وحشیانۀ آشوب طلبان نمایند در خاتمه احترامات فائقه را تقدیم مینماید.

منشی محفل.

علی اکبر روحانی

[امضا]

[مهر محفل روحانی طهران]

 

[صفحه دوم]

مواد تلگرافات واصله از عباس و شیراز

۱_ بتاریخ ۲۳ اسفند از عباس

دواچی طهران میلانی چند روز است دو نفر واعظ سنی و شیعه به عباس آمده متفقاً بالای منبر مردم را هیجان آورده عاقبت خیلی وخیم فوری اقدام لازم به قشونی صادر فرمائید تقی گمرک

۲_ بتاریخ ۲۵ اسفند از شیراز

میلانی طهران طبق دو فقر ه تلگرافات متوالی هیجان شدیدی بواسطۀ تحریک دو نفر واعظ در عباس بر ضدّ دوستان شروع قضیه خطرناک اقدامات فوری لازم روحانی

۳_ بتاریخ ۲۷ اسفند از عباس فوری

دواچی طهران دیروز دو نفر واعظ سنّی و شیعه مردم را تهییج خونمان حلال مالمان مباح کردند عاقبت وخیم است تقی گمرک

 

[شماره و مهر در حاشیه صفحه اول]

۱۲۸۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]