[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] ٢۴ مهرماه ١٣۵۴

[شماره:] ١٢

[صفحه:] ٢٩٧ و ٢٩٨

 

[ابلاغیّۀ محفل ملّی به محافل روحانیّۀ محلّی در بارۀ لزوم مراعات متانت و حفظ حکمت]

 

«در ایّام اخیره مجدّداً وصول بشارات و شیوع اخبار انتصارات جامعۀ جهانی بهائی، موجب تحریک عرق عصبیّت و علی‌الخصوص باعث اقدام به انتشار مطالب ردیّه به صور مختلفه در جراید و مجلّات به صورت کتب و رسائل و جزوات گردیده است، تا شاید از این طریق موجب تخدیش اذهان و تحریف عقاید نسبت به آیین کردگار شوند و به زعم خود مانع پیشرفت امر بهائی در عالم انسانی و رادع این نهضت عظیم روحانی در قارات مختلف عالم شوند و علی‌الخصوص افکار هم‌وطنان جمال قدم را نسبت به پیروان اسم اعظم در اقلیم مقدّس ایران مشوب سازند و طبق معمول چون مواجهه با حقایق امر، مؤیّد اغراض نمی‌تواند بود، به اقسام اتّهام و انواع افترا تشبّث جویند.

متمنّی است انظار اهل بهاء را به این دسائس متوجّه فرمایند و کماکان افراد جامعه بهائی را به مراعات متانت و حفظ حکمت و اطمینان و ثبات قدم و علی‌الخصوص اثبات حقّانیّت امر جمال ابهی از طریق حسن عمل و اجتناب از دسائس سیاسی و حصر توجّه به جنبۀ روحانی حیات انسانی به طور مداوم و مستمر و مؤثّر دعوت فرمایند».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]