[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] مرداد – شهریور ١٣۴۵

[شماره:] ۵ و ۶

[صفحه:] ٢٩٠

 

[ابلاغیۀ محفل ملّی بهائیان راجع به لزوم نوشتن کلمۀ بهائی در پرسشنامۀ سرشماری سال ١٣۴۵]

 

«به قرار اطّلاع، عنقریب سرشماری جدیدی از طرف مقامات اداری در کلیّۀ نقاط کشور از جمعیّت مملکت به عمل خواهد آمد که از جمله دیانت نفوس در آن مندرج است. گرچه طیّ متّحدالمآل جداگانه از محافل مقدّسۀ روحانیّۀ محلّیّه تقاضا شده است اهمیّت صداقت و صراحت را در قید دیانت احبّا در اوراق مزبور تفهیم نمایند، اکنون نیز انظار عموم احبّای عزیز الهی را متوجّه اهمیّت موضوع می‌نماید که در اوراق سرشماری صراحتاً دین خود را (بهائی) تصریح نمایند و اجازه ندهند در اوراق رسمیّه برخلاف حقیقت به ادیان اسبقه منسوب شوند».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]