[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] بهمن ماه ۱۳۲۶

[شماره:] ۱۰

[صفحه:] ۸ - ۷

 

صورت نامه‌ای که راجع به اخراج محصلین بهائی از دانش‌سراهای مقدماتی به مقام وزارت فرهنگ مرقوم گردیده است.

نمرهٴ: ۸۳۳۱

تاریخ: ۱۰ شهرالسلطان ۱۰۴

مطابق ۷ بهمن ماه ۱۳۲۶

جناب آقای دکتر سیاسی، وزیر فرهنگ

به کمال احترام به استحضار آن مقام محترم می‌رساند:

متجاوز از سه ماه است که جمعی از محصلین بهائی که در دانش‌سراهای مقدماتی کشور بر وفق مقررات جاریه مشغول تحصیل می‌باشند، بدون هیچ سبب و علت قانونی، صرف برای آن‌که بهائی هستند، در بعضی از نقاط مورد تعقیب ادارهٴ فرهنگ محل قرار گرفته و در اصفهان آنان را از دانش‌سرا به امر رییس فرهنگ که متکی به دستور وزارتی بوده، اخراج و در کرمان یکی از فارغ‌التحصیل‌ها را به علت بهائی بودن به شغل آموزگاری نپذیرفته و در مشهد نیز پس از تکدیر و تحقیر محصلین بهائی، شاگردان دانش‌سرا را واداشته‌اند که با آنان نیامیزند و رشتهٴ الفت و مودت را که از خصایص رفاقت و هم‌درسی است با ایشان قطع نمایند و حال آن‌که بر آن مقام محترم به خوبی روشن و واضح است که شرایط ورود به دانش‌سراهای مقدماتی چنان که در مادهٴ پنجم قانون تربیت معلم، مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۱۲ تصریح گردیده، فقط تحصیلات سه سالهٴ اول متوسطه است و در ماده سوم از نظام‌نامهٴ اجرای قانون مزبور، مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۱۳ شرایط ورود به دانش‌سراهای مقدماتی دارا بودن تصدیق‌نامهٴ رسمی سه سالهٴ اول متوسطه و تصدیق صحت مزاج از کمیسیون طبی وزارت معارف و تصدیق حسن اخلاق و دارا بودن سنی که وزارت معارف معین می‌نماید و سپردن تعهدنامهٴ لازم می‌باشد و به هیچ وجه من الوجوه در قانون و نظام‌نامهٴ مزبور ذکری از مذهب و عقاید دینی محصلین نگشته است و علاوه بر این، به موجب اصل هشتم از متمم قانون اساسی اهالی ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوقند و از حیث مذهب و دین فرقی بین ایرانیان گذاشته نشده است. به موجب مادهٴ هفتم از قانون تربیت معلم، تعهدی که محصلین دانش‌سراها باید به اولیای امور این مدارس بسپارند این است که پس از فراغ از تحصیل، مدت پنج سال با دریافت مقرری به خدمت معلمی اشتغال ورزند و جز این تعهدی از شاگردان دریافت نمی‌شود و به موجب ماده هشتم از قانون مذکور، دولت مکلف است کسانی را که از دانش‌سرا فارغ‌التحصیل می‌شوند، با رعایت شرایط مقرره در قانون استخدام کشوری با حقوق به خدمت بگمارد.

حال ملاحظه فرمایید که ادارهٴ فرهنگ اصفهان بر خلاف تمام مقررات مربوطه و نص صریح قانون تربیت معلم، محصلین بهائی دانش‌سرای آن محل را فقط به عنوان بهائی بودن در وسط سال تحصیلی از دانش‌سرا اخراج می‌نمایند و این اقدام خود را متکی به وصول دستور از وزارت فرهنگ می‌کند و ادارهٴ فرهنگ کرمان بر خلاف نص صریح مادهٴ هشتم قانون تربیت معلم، به یکی از فارغ‌التحصیل‌های بهائی دانش‌سرا صریحاً ابلاغ می‌نماید که چون بهائی است، به خدمت پذیرفته نخواهد شد و محصل دیگر بهائی را در نیمهٴ سال تحصیلی از مدرسه اخراج می‌کند و ادارهٴ فرهنگ مشهد نیز محصلین بهائی را در معرض تمسخر و استهزای هم‌درسان و رفیقانشان قرار داده و ضمناً آنها را تهدید می‌نماید که سال آینده از ادامهٴ تحصیل در دانش‌سرا محروم خواهند ماند. اسامی محصلین بهائی که اخراج شده و از خدمت آموزگاری محروم گردیده‌اند، ضمیمه است.

آن شخص محترم که به زیور علم و کمال آراسته و سالیان دراز خدمت به فرهنگ و معارف این کشور نموده‌اند و از اوضاع جهان متمدن و مترقی به خوبی مطلع و آگاهند، البته تصدیق خواهند فرمود که در این قرن نورانی که علم و مدنیت در ممالک متأخرهٴ جهان عَلَم برافراخته و ابواب معاهد علمیه حتیٰ به روی زنگیان باز شده و در عصری که منشور ملل متفق تنظیم گشته و کشور ما هم آن را تصویب و امضاء نموده و در زمانی که ایران عزیز در ردیف ملل دموکراسی عالم معدود گردیده و زمام‌داران امور حقوق ملل اقلیت را به رسمیت شناخته‌اند، این اقدامات و تحدیدات و این عمل و رفتار با جمعی از محصلین که خود اولیای امور مدارس به حسن اخلاق آنها معترفند، آن هم از طرف وزارت فرهنگ که مشعل‌دار علم و معارف در این کشور است، فوق‌العاده برای حسن شهرت ایران عزیز مضر و زیان‌آور خواهد بود و شیوع این اخبار در اقالیم متمدنهٴ عالم واقعاً سبب حیرت و تعجب عموم خواهد گردید. لهذا از آن مقام محترم مستدعی است دستور لازم به ادارات فرهنگ شهرستان‌ها صادر فرمایند که دست از این تبعیض بردارند و متعرض محصلین بهائی نشوند و اخراج‌شدگان را مجدداً بپذیرند و به فارغ‌التحصیل‌های بهائی خدمت آموزگاری مراجعه نمایند.

با تقدیم احترامات فائقه

رییس محفل

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]