[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره کتاب: ۲۴۰

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

سنه: ۱۳۰۶

 

از: رشت

به: ط [طهران]

نمره: قبض ۵۲۸۱

نمره: تلگراف ۳۶۶

عدد کلمات: ۳۴

تاریخ اصل: ۱۳

توضیحات: -----

تاریخ وصول: روز ۱۳ ماه خرداد

اسم گیرنده: -----

 

ریاست وزراء عظام ۹ کپیه مجلس وزارت داخله عدلیه معارف رفیع دکتر مصدق سید یعقوب دشتی قزوینی ۱۴ روز است تلگرافخانه متحصن استرحاماً جواب تلگرافات تظلمی شود.[۱]

منتظرم -نوعی مدیرمعیشت ملی [مهر]

 

[مهر: ورود بدفتر هیئت وزراء]

بتاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۰۶

 

[یادداشت دستنویس در پائین نامه]

سابقه

در [ناخوانا] سابقه دارد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.