[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۲۳۳۵

شماره خصوصی: ۷۳۳۵

جزوه دان: -----

پرونده: ۱۶ / ۱۳

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی و گذرنامه

دایره: -----

شعبه: ------

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده:-----

تاریخ پاکنویس:-----

تاریخ ثبت:-----

تاریخ تحریر: ۲۶ بهمن ماه [۱۳۲۲]

تاریخ خروج: ۲۷ بهمن ماه ۱۳۲۲

محرمانه

 

ژاندارمری کل کشور

در تعقیب نامه شماره ۷۹۰۳۶۹۸۲- ۶ بهمن ماه ۱۳۲۲ راجع به تبلیغات مذهبی بهائیها بطوریکه از وزارت دادگستری اطلاع میدهند آقایان محمد اسمعیل ضائی [رضائی] و جواد و اسمعیل و علیاکبر فردوسی و چند نفر دیگر بشرح تلگراف مورخ ۲ بهمن ماه ۱۳۲۲ از محلات شکایت میکنند که مدتی است عدۀ بهائیها در آنجا مشغول خرید و حمل جنس بخارج هستند و در نتیجه موجبات کمیابی و گرانی اجناس فراهم شده است و ضمناً اشخاص مزبور با تشکیل انجمن ۹ نفری در دهات اطراف محلات مشغول تبلیغ هستند قدغن فرمائید موضوع را مورد بازجوئی قرار داده و از این تظاهرات که تولید نفاق و دودستگی بین طبقات مردم مینماید جداً جلوگیری نمایند و نتیجه را اعلام دارند.

مدیر کل سیاسی [امضاء]

[یادداشت دستنویس زیرنامه:]

محرمانه

 

رونوشت نامه در پاسخ نامه شماره ۳۴۹۱۳ - ۱۳ بهمن ماه ۱۳۲۲ بوزارت دادگستری فرستاده میشود.

[امضاء] مدیر کل سیاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]