[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

 

ادارۀ: جنوب

دایرۀ: ------

 

بتاریخ: خرداد ۱۳۰۵

نمره: ۱۴۵۲

ضمیمه: [ناخوانا] دو ضمیمه دارد ۱۴۵۹

 

مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت عظمته

در جواب مرقومه مبارکه ۴۵۵۹ راجع به قضیه جهرم اینک عین مسیر تحقیقات و استنطاقات را که بوسیله مستنطق عدلیه بعمل آمده است لفاً تقدیم و ضمناً خاطر مبارک را مستحضر میدارد که محرکین و مظنونین در توقیف و رسیدگی به قضیه در عدلیه جریان دارد و خاتمه امرموقوف بصدور حکم از عدلیه است.

علی. منصور

[مُهر وزارت داخله]

 

۴۳۴۲

[مهر ناخوانا]

۲۸ خرداد ۱۳۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]