[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۹ آبانماه ۱۳۱۸

 

هیئت مجلله وزراء اعظام دامت تائیداته

احتراماً بعرض میرساند اینجانب کیخسرو سفیدوش دارای شناسنامه شماره [حذف شده] اهل [حذف شده]  که اطاعت دولت را وظیفه وجدانی خود میداند و در خدمات بدولت و خدمت افسری وظیفه پیشقدم بوده و انجام وظیفه نموده در ششم اردیبهشتماه ۱۳۱۶ با مراعات تمام قوانین ازدواج بر حسب عقیده وجدانی خود ازدواج نموده و چون دفتر مخصوصی برای این طبقه تنظیم نشده و دولت هم تکلیفی معین ننموده بدائره ثبت رجوع ولی از قبول ثبت آن امتناع ورزیدهاند ناچار بنام شکایت بوسیله مراسله سفارش دو قبضه بوزارت دادگستری و ثبت کل مملکتی و ثبت احوال کل ازدواج خود را اطلاع داده.

با وجود این از طرف آقای دادستان یزد مورد تعقیب واقع شده و حقیر را محکوم به یکماه حبس نموده است در صورتیکه گمان میکنم قانون بیش از این تکلیفی برای اشخاص معیّن ننموده و همینطوری که افراد را مجبور باطاعت نموده مجریان قانون را ملزم بانجام وظیفه نموده است و با مراعات اینکه

۱_ اولاً ازدواج فدوی قبل از سنه ۱۳۱۷ و بموجب قانون اصلاحی ازدواج به هیچوجه مشمول تعقیب نخواهم بود.

۲- ثانیاً بموجب ماده ۱ قانون ازدواج وظیفه فدوی اطلاع دادن و لازمه دائره ثبت، ثبت نمودن است در صورتیکه آنها انجام وظیفه ننمایند مسئولیتی متوجه حقیر نخواهد بود.

۳- ثالثاً عقیده و مرام و ازدواجی که آقای دادستان آنرا باطل میداند بنا بر اصل قانون منطق چگونه برای شئی نامعلوم حد و حدود و تعیین مجازات قائل شده.

۴- رابعاً قوانین موضوعه در مملکت تمام افراد ایرانی را در برابر آن تساویالحقوق دانسته و تبعیض برای افراد و طبقۀ قائل نشده بلکه عموم ملّت ایران را بدون مزیّت و فرقی حق استفاده داده است.

لهذا بنام انسانیت و قضاوت عادلانه آن وزراء نامدار که مایه امید ایران و هر ایرانی است فسخ دادنامه و برائت خود را درخواست میکنم

کیخسرو سفیدوش [امضاء]

 

آدرس: [حذف شده] کیخسرو سفیدوش

 

[مهر زیر نامه- ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۴۱۴

بتاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۱۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]