[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱ شهریور ۱۳۵۹

حضرت آیت‌الله‌العظمی قدوسی دادستان محترم کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

محترماً معروض میگردد در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ ساعت ۴ بعد از ظهر عدهای از پاسداران مسلح در خیابان نفت آقایان ۱- منوهر قائم مقامی ۲- مهندس عبدالحسین تسلیمی ۳- دکتر حسین نجی ۴- ابراهیم رحمانی ۵- یوسف قدیمی ۶- عطاءالله مقربی ۷- بانو بهیه نادری ۸- دکتر کامبیز صادقزاده ۹- هوشنگ محمودی ۱۰- دکتر یوسف عباسیان ۱۱- حشمتالله روحانی سرپرستان خانوادههای اینجانبان امضاء کنند گان زیر را بازداشت و با خود بردهاند از تاریخ مزبور تاکنون با تجسسات توان‌فرسا معلوم نگردیده که این مظلومان را در چه محلی زندانی کردهاند و آنچه مسلم میدانیم علت بازداشت آنان تدین بدیانت بهائی است حسب معتقدات مذهبیه بهائیان از دخالت در امور سیاسیه برکنار و اطاعت از حکومت را فریضه قطعیه خود میدانند ولی افراد متعصب و مغرض موقعیت را برای اعمال اغراض مذهبیه مغتنم شمرده و با القاء شبهات و اغتنام فرصت حقوق شرعی و قانونی این افراد مظلوم و بیگناه را در معرض تضییع قرار دادهاند و توجه ندارند که اعمال اغراض و تعصبات مذهبی هیچگاه مورد رضای حق جل جلاله و نبی اکرم (ص) نبوده و نیست هر فرد مسلمان متقی اعمال ظلم را باید گناه کبیره بداند.

بهائیان معتقد به یگانگی پروردگار و حقانیت جمیع انبیاء و حقانیت حضرت محمد مصطفی (ص) و حقانیت ائمه اطهار علیهمالسلام که اوصیای بر حق آنحضرتاند میباشند و یقین است که جز حق جل جلاله نمیتواند بر قلوب نوع انسان حکومت نماید و بهمین سبب است که خداوند متعال در قرآن کریم حسب آیات محکمات "لا اکراه فیالدین و لکم دینکم ولی دین" مسلمانان را از تعرض بعقاید معنوی و قلبی دیگران که معتقد بوحدانیت الهیهاند ممنوع و اعمال قسط اسلامی را بر هر فرد مسلمان در هر حال واجب فرموده است اهمیت عذم [عدم] تعرض بعقاید معنوی افراد بحدی مهم است که حق جل جلاله در قرآن کریم خطاب به نبی اکرم (ص) میفرمایند" انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل."

بدیهی و غیرقابل بحث است ایراد هرگونه تهمت و افتراء و اعمال هرگونه ظلم مورد رضای حق متعال نیست.

از آنمقام محترم رجاء داریم که بعرایض اینجانبان توجه لازم معطوف و مقرر فرمایند تحقیقات لازمه معمول و امر به آزادی سرپرستهای مظلوم خانوادههای این بیپناهان صادر فرمایند."اعدلوا هو اقرب للتقوی."

با تقدیم احترامات

نوشین نادری دختر بانو بهیّه نادری – [آدرس حذف شده] [امضا]

دکتر ثریا عباسیان میلانی - خواهر دکتر یوسف عباسیان میلانی - [آدرس حذف شده] [امضا]

حشمت قائم مقامی – همسر منوهر قائم مقامی – [آدرس حذف شده] [امضا]

وجدیه نجی همسر دکتر حسین نجی [امضا] آدرس – [حذف شده]

ژاله صادقزاده - همسر دکتر صادقزاده - [آدرس حذف شده] [امضا]

دکتر مهیندخت [ناخوانا] [امضا] (روحانی) – همسر دکتر حشمتالله روحانی [آدرس حذف شده]

احمد قدیمی [امضا] – برادر یوسف قدیمی - [آدرس حذف شده]

وحیده مقربی همسر عطاءالله مقربی نشانی - [آدرس حذف شده] [امضا]

نورسته رحمانی همسر ابراهیم رحمانی نشانی [آدرس حذف شده] [امضا]

شیوا محمودی برادرزاده هوشنگ محمودی [آدرس حذف شده] [امضا]

 

رونوشت:

قدوسی – موسوی اردبیلی – دفتر امام - بهشتی – مهدوی کنی – رئیس‌جمهور - رفسنجانی

 

[تمام نویسندگان نامه در پائین صفحه اول امضا کردهاند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]