[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

استاندار محترم کرمان

ما جمعی از کسبه محله کوچه کشتارگاه که مغازۀ آقای نیما رجبزاده (پرده دیبا) که به دلیل عقیده بصورت غیر قانونی پلمپ میباشد فک پلمپ گردد و عدالت اسلامی حکم میکند که روزی هر انسانی تأمین شده و به هیچ دلیل نمیتوان او را از این حق محروم نمود. اینجانبان در طول این مدت که با ایشان همسایه بودیم هیچگونه رفتار ناپسندی را از ایشان ندیده و کمال رضایت از وی را داریم و تقاضای توجه و بذل عنایت مینمائیم.

[امضا کسبه محله]

 

رونوشت وزارت کشور

ریاست محترم جمهوری

کمیسیون اصل ۹۰

ریاست قوه قضائیه

 

[آدرس:] [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]