[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر جمهوری موقت اسلامی ایران

با توقیر و احترام و با دلی شکسته و قلبی مجروح باستحضار جنابعالی میرسد:

روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۵۸ عدهای از اهالی در شهر شیراز اقدام به تخریب بیت باب اعظم که مورد تکریم و ستایش فوقالعاده بهائیان ایران و جهان است نمودند. متأسفانه مراجعه و تظلم باولیای امور محلی موجبات اقدامی مؤثر در جلوگیری ازین عمل ناشایست را فراهم ننمود بطوریکه در روز بعد یعنی یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ مهاجمان با فراغت خاطر به تکمیل اقدامات قبلی خود پرداختند استماع این واقعه مهیب و حادثه جانگداز موجب حزن و اندوه فوقالعاده کثیری از مردم جهان خواهد شد لذا مصراً از دولت جمهوری اسلامی که بارها بحفظ حقوق و رعایت تمامی طبقات و اقلیتهای کشور تأکید کرده است میخواهیم که دستور توقف تخریب و مجازات عاملین آنرا صادر فرمایند.

جامعه بهائیان طهران بهیچوجه مایل نیست انعکاس نظائر این اعمال خدای ناکرده موجبات کسر حیثیّت و اعتبار دولت و حکومت اسلامی ایران را فراهم کند ولی چه توان کرد که این بیت مبارک طرف توجه و ستایش بهائیان جهان است و هویت و مشخصات مباشران این عمل غیر انسانی و منشاء تحریک آنان هرچه باشد، تسریع در جلوگیری و توقف عمل متجاوزان تسکین نسبی برای رفع آلام روحی معتقدان و علاقمندان خواهد بود.

این نکته دقیقه نیز ناگفته نماند که ربالبیت را ناظر و بصیر میدانیم و بجزاء و عدالتش معتقدیم. در عین حال وظیفه قطعیه علیکم بولاةالامور اقتضا دارد که از آن جناب تقاضای رفع ظلم و تعدی نموده و بسط و شمول عدالت اسلامی را درخواست نمائیم.

جامعه بهائیان طهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]