[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بیرجند ۷ آبان ۱۳۵۸

کمیته محترم انقلاب جمهوری اسلامی امام خمینی شهرستان بیرجند دامت برکاته

جناب آقای حسن ابراهیمی دام عزهالعالی

 

محترماً در جواب مرقومه ۱۶۹ - ۵ آبان ۱۳۵۸ معروض میدارد.

بطوریکه خاطر عالی مستحضر است در اثر تعدیات و مظالم وارده از قبیل غارت اثاثیه و آتش‌سوزی منازل و خانههای مسکونی و باغات میوه و اشیاء و مایملک بهائیان نوفرست که توسط اهالی محل انجام شده و با ضرب و جرح و عنف آنانرا فراری داده و متواری شدهاند سه (۳) خانواده از آنان در منزل مورد بحث که شرح آن در همین نامه بعرض میرسد ساکن شدهاند و مراتب مشروحاً و مفصلاً به دفتر محترم حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی دامت برکاته در قم و دادستانی محترم انقلاب اسلامی مرکزی معروض گردیده و دستور اکید در رفع مزاحمت آنان صادر شده است که خاطر عالی کماهوحقه از جریان امور مستحضر و مطلع بوده و هست لذا در اینخصوص موجب تصدیع خاطر نمیگردد.

اما راجع به تخلیه منزل و سراچه واقع در میدان (شهید سندروس) که مرقوم بود جریان ذیل را بعرض میرساند. محل مذکور بنام حظیرةالقدس بهائیان بود و متجاوز از چهل سال قبل که شرکت امنائی وجود نداشته توسط بهائیان بیرجند از غنی و فقیر و زن و مرد و کوچک و بزرگ خریداری شده که برای محل دعا و مناجات و عبادت دیانتی آنها اختصاص داشته و اخیراً توسط پاسداران انقلاب بصرف اینکه بنام شرکت امناء است تحت نظر و تصرف قرار گرفته و بطوریکه خود حضرتعالی و نمایندگان محترم اعزامی و متصدیان پاسداران انقلاب عیناً مشاهده فرمودهاند یک خانواده در آنجا متجاوز از چهل سال است ساکن میباشد که شوهرش حدود ده سال قبل فوت کرده و یک زن پیر افتاده علیل و عاجز نه کسی در بیرجند دارد نه ملجاء و پناهی که بتواند در آنجا ساکن شود و سه خانواده دیگر هم از بهائیان فراری نوفرست هستند که شرح آن فوقاً عرض شد که محل سکونت و استقرار آنان در همین محل میباشد و محل و مآمن دیگری ندارند و از حیث امرار معاش و زندگی هم گمان نمیرود از این چهار خانواده بیچارهتر و فقیرتر و مستضعفتر وجود داشته باشد.

علیهذا از حضرتعالی که شخص منصف و مورد احترام این جامعه میباشید تمنا دارد شخصاً زندگی این چهار خانواده را از نزدیک مشاهده فرموده و هر طور قضاوت و امر بفرمائید این جامعه با کمال امتنان در اجرای آن حاضر است.

با تقدیم احترامات فائقه از طرف جامعه بهائیان بیرجند

میرزا کوچک مجیدی

[امضا]

علیاکبر وکیلی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]