[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

 

جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر ریاست جمهوری اسلامی ایران

با کمال احترام بعرض میرساند سحرگاه روز هفدهم شهریور ماه جاری هفت نفر از بهائیان مظلوم یزد که بموجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اعدام محکوم شده بودند اعدام میشوند و موجبات تأثر و اندوه و نگرانی و اضطراب هزاران عائله بهائی در کشور عزیز ایران فراهم میگردد.

در اطلاعیه صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی یزد که در صفحه آخر روزنامه کیهان مورخ سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۵۹ درج گردیده بود با کمال تأسف و با اشاره بگزارشات اداره مرکز اسناد ملی انقلاب اسلامی ایران که هیچیک از اسناد مورد اشاره در معرض قضاوت عمومی گذاشته نشده است بهائیان را ائمه کفر، افرادی خودفروخته، دشمن اسلام و خائن به قرآن کریم و خادم آمریکا و اسرائیل و جاسوس علیه انقلاب اسلامی ایران دانسته و مهمتر آنکه محفل بهائیان یزد یک ارگان جاسوسی معرفی شده است که این اتهامات قویاً و شدیداً از طرف جامعه بهائی تکذیب میشود.

جامعه بهائیان ایران همواره بخصوص پس از انقلاب اسلامی ایران بکرات و در کمال صداقت و باستناد آثار و نوشتجات بهائی باولیای محترم امور کتباً و شفاهاً اصول معتقدات خود را که اعتقاد بوحدانیت الهیه و وحدت اساس ادیان و اعتقاد بمظاهر مقدسه الهیه مخصوصاً حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه طاهرین صلواةالله علیهم اجمعین و لزوم تمسک بدیانت و معنویت است اعلام و معروض داشتهاند که بهائیان هرچند مروج وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و اتحاد و اخوت بین عموم افراد بشر هستند ولیکن طبق معتقدات خود بمملکت و میهن خویش تعلق شدید دارند و خدمت بملک و ملت را فریضه حتمیه خود میشمرند از مداخله در امور سیاسیه علیرغم ایراد و اعتراض خرده گیران بالمره ممنوعند و از هرگونه توطئه و دسیسه و خیانت برکنار. با هیچ حزبی ارتباط ندارند و به هیچیک از دول خارجه متوسل و متشبث نشوند و مرتبط نگردند بلکه بموجب هدایت مؤسس تعالیم بهائی که «علیکم بولاةالامور و ملاذالجمهور» است در مواقع بروز شدت و بلا و مصیبت و ابتلاء به اولیای محترم امور تظلم و دادخواهی میکنند اگر احقاق حق فرمودند فنعمالمطلوب و الا آنچه واقع شود در کمال توکل و تفویض تحمل کنند و امور را به اراده و تقدیر حی قدیر واگذار نمایند و آنجناب که اکنون بر مسند عدالت و انصاف جالس و در زمره ولاة امور و ملاذ جمهور در کشور عزیز ایران محسوبند تصدیق میفرمایند که بحمدالله جامعه بهائیان ایران در مدت ۱۹ ماهی که از انقلاب اسلامی ایران میگذرد با وجود تحمل انواع ظلم و ستم از ضرب و شتم و نهب و غارت اموال و تخریب اماکن و قتل نفوس بقدر سر موئی از این دستور تجاوز نکرده و جز طریق تظلم و دادخواهی و تسلیم و رضا راهی نپیموده است.

با توجه بمراتب فوق آیا عدالت و انصاف اسلامی اقتضاء میکند افرادی که حسب آثار و تعالیم بهائی دارای چنین معتقداتی هستند بعنوان ائمه کفر و افرادی خود فروخته و خادم آمریکا و اسرائیل و خائن بقرآن کریم و دشمن اسلام و جاسوس علیه انقلاب اسلامی ایران معرفی گردند و علاوه بر اتهامات سابقه چنین اتهامات عجیب و سنگینی بآنان نسبت داده شود و اذهان هموطنان عزیز نسبت باین جامعه مظلوم و بی‌دفاع مشوب گردد؟ مبین تعالیم بهائی بیش از شصت سال پیش بیانی فرمودهاند که بهائی حقیقی در هر زمان و در هر مرز و بوم و مملکتی که ساکن باشد این بیان را نصبالعین خود قرار داده و میدهد و بدان عامل است و آن بیان اینست: "هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت بوطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت".

در اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی یزد علاوه بر اتهامات فوقالذکر بافراد جامعه بهائی محفل بهائیان یزد بعنوان یک ارگان جاسوسی معرفی شده است که موجب کمال تأسف و تعجب است زیرا محفل روحانی بهیچوجه حق مداخله در امور سیاسی و مملکتی را ندارد و وظیفه آن اداره امور روحانی و اجتماعی و رفع مشکلات افراد جامعه بهائی در آن محل است. در آثار بهائی که خوشبختانه در دسترس اولیای محترم امور دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد وظائف محافل روحانیه بهائی و اعضاء آن از جمله بشرح زیر توضیح و تعیین گردیده است.

خلوص نیت و پاکی فطرت و عدم تعرض حکومت و عدم مداخله در سیاست و تشویق مستمر بهائیان بر تمکین حکومت و خدمت بملک و ملت و منع از آنچه سبب فتنه و فساد است و محبت و خدمت بیشائبه و دوستی با عموم، تربیت اطفال و تعلیم علوم نافعه و تأسیس مکاتب و تدبیر وسائط صنعت و کسب و زراعت، اعاشه فقرا و اعانه ضعفا و تکفل مخارج صغار و ایتام و ارامل و مرضی، اصلاح و تدبیر امور افراد و صیانت نفوس و حفظ ناموس و تقویت روحیه تعاون و تعاضد بین افراد جامعه. آیا انصافاً محفل روحانی بهائی را که چنین وظائفی بر عهده دارد و ۹ نفر از اعضاء آن از طرف بهائیان هر محل برای مدت یکسال انتخاب میشوند و هیچگونه مقام و منصبی ندارند میتوان ارگان جاسوسی تلقی نمود. اکنون در کشور عزیز ایران و سراسر جهان هزاران محفل روحانی بهائی در هر شهر و نقطهای به انجام وظائف روحانیه خود که فوقاً بعرض رسید قائمند و تاکنون ادنی انحرافی از وظائف روحانیه خود نجسته است و نعوذ بالله باتهام توطئه و دسیسه و جاسوسی و خیانت بملک و ملت متهم نشدهاند.

از آن مقام منیع و محترم رجا و استدعا دارد بمفاد آیه کریمه "اعدلوا و هو اقرب للتقوی" باین جامعه مظلوم و ستمدیده و مطیع و خدمتگذار و علاقمند بکشور عزیز ایران که سالها طعم ظلم و ستم چشیده و اکنون در پناه حکومت عدل اسلامی است بدیده عدالت و انصاف نظر فرمایند و تأمین حقوق انسانی و اجتماعی و حفظ جان و مال و ناموس آنان را وجهه همت خود قرار دهند و هزاران عائله مضطرب و نگران بهائی را مستریحالفؤاد فرمایند و اجازه نفرمایند انعکاس اینگونه اعمال در سایر ممالک جهان به حیثیت و اعتبار حکومت جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.

از طرف جامعه بهائیان ایران

صمیمی

مجذوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]