[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۴ مرداد ۱۳۵۸

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر معظم

دولت جمهوری اسلامی ایران

محترماً باستحضار آنمقام منیع میرساند: درباره تصرف عدوانی اماکن متبرکه و املاک جامعه بهائی تاکنون چندین عریضه بحضور عالی معروض و تظلم شده ولی مع‌الاسف به نتیجهای منتج نگردیده و هر روز بر شدت و حدّت عمل متجاوزین افزوده میشود و جری‌تر گردیدهاند بقسمیکه این اقدامات خلاف را بنحو غیر قابل جبرانی مرتباً ادامه داده و معلوم نیست چه طرفی از این تجاوزات بیرویه می‌بند‌ند و چه نفعی برای خود کسب مینمایند. از جمله چند روز قبل در اراک بخانه‌ایکه منسوب بیک عائله بهائی هفت‌نفری مشتمل بر زن و شوهر و اطفال حتیٰ طفل شیرخوار بوده و در حدود شصت سال قبل شبانه مهاجمین بخانه مزبور حمله‌ور گردیده و هنگامیکه آنان بلادفاع در بستر راحت آرمیده بودند بوضع اسف‌باری جملگی ایشان را کشته و سر از تن جدا کردهاند و بعلت اینکه در آن ایام امنیت مفقود بوده و محلی برای دفن اجساد آنها نداشتند در همان خانه ایشانرا مدفون ساخته بودند اخیراً مهاجمین با بولدوزر بخانه مزبور حملهور استخوانهای اجساد مزبور را بیرون ریخته و ساختمان را با خاک یکسان نمودهاند و همینطور اقدامات تجاوزکارانه خود را ادامه میدهند و چون اینگونه عملیات در حکم از بین بردن قبور و در شریعت مقدس اسلام مردود و معصیت است و از لحاظ قانونی هم جرم میباشد لذا بدینوسیله مراتب بعرض رسید تا مقرر فرمایند بهر نحو که مقتضی میدانند باعدالت و نصفت بموضوع رسیدگی نمایند و از اینگونه اقدامات بیرویه اکیداً جلوگیری فرمایند.

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

آدرس فرستنده - [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]