[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شهری

۹ آبان ۱۳۵۸

جناب آقای دکتر یزدی وزیر محترم امور خارجه

توقیراً خاطر عالی را مستحضر میدارد در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات مورخ سه شنبه ۸ آبان ۱۳۵۸ کاردار سفارت ایران در لندن بهائیان را در زمره گروه‌های مخالف دولت قلمداد نموده‌ است با آنکه پیروان این جامعه که عدم مداخله در امور سیاسی و اطاعت از حکومت جزء وجدان مذهبی آنهاست قویاً از چنین اتهامات ظالمانه‌ای مبرّا هستند و تا کنون قولاً و عملاً اطاعت خود را بحکومت نشان داده و در طی چندین نامه و تلگراف این حقایق مسلمه را باولیای محترم مملکت متذکر گردیده‌اند معهذا همواره انواع افتراهای ظالمانه بر آنها وارد شده و میشود و در مقابل سیل این اتهامات جامعه بهائی باولیای معظم دولت متوسل و از آنها دادخواهی مینماید حال ملاحظه میکنیم که نماینده محترم دولت که باید مظهر عدالت و صحت قول باشد چنین اتهام ناروائی بر این جامعه روحانی وارد میسازد از آن جناب اکیداً استدعا دارد در تکذیب این افترا دستورالعمل صریح بکاردار سفارت ایران ابلاغ فرمایند تا شئون آن وزارت‌خانه و حقوق این جامعه هر دو رعایت و حمایت گردد.

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

آدرس فرستنده – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]