[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۳ آبان ماه ۱۳۱۸

 

هیئت محترم وزراء

با کمال امیدواری بعطف توجه مخصوص آنمقام رفیع معروض میدارد این بنده حسین ناصح آرانی که در تاریخ چهارده تیرماه ۱۳۱۷ بر طبق آئین بهائیت مبادرت بامر ازدواج نموده و برای ثبت در دفتر رسمی نیز بدفاتر موجودۀ در محل مراجعه نموده و چون از قبول و ثبت آن خودداری نمودهاند برای رفع مسئولیت خود عین قباله مربوطه را مطابق قبض پستی سفارشی شماره ۹۳۴– ۲۰ تیرماه ۱۳۱۷ باداره ثبت کاشان و شماره ۹۳۵- ۲۰ تیرماه ۱۳۱۷ به ثبت کل احوال و آمار و شماره ۹۳۶- ۲۰ تیرماه ۱۳۱۷ بوزارت دادگستری ارسال و درخواست نموده‌ام دستور ثبت آنرا صادر فرمایند گذشته از اینکه تکلیفی برای ثبت این ازدواج و نظائر آن معیّن نفرموده‌اند مدتیست هم مورد تعقیب دادگاه قرار گرفته و نتیجةً به چهار ماه حبس تأدیبی محکوم نمودهاند و حکم صادره اینک در مرحله تمیزی مورد رسیدگی و ممکن است تائید و ابرام هم بشود در صورتیکه این بنده نه جُرمی مرتکب شده و نه بر خلاف مقرّرات کشوری قدمی برداشتهام دلیل بر این امر هم اینکه بمحض وقوع ازدواج مراتب را باداره ثبت کاشان و اداره کل آمار و وزارت محترم دادگستری اطّلاع دادم و برای ثبت واقعه کسب تکلیف نمودهام هر فرد بهائی مطابق دستور دیانتی خویش موظف به تبعیّت کامل از مقررات کشوری خود بوده و کوچکترین تخطّی از این دستور را موجب حرمان از سعادت دنیوی و اخروی دانسته از هستی خود میگذرد و اجرای این دستور را از نظر محو نمیکنند و از طرفی هم در امور وجدانیّه رعایت شعائر دیانتی را بر خود واجب دانسته دستور دیانتی را پیروی و در عین حال تطبیق آنرا با مقررات جاریه کشوری لازم میداند و بهمین نظر بعد از آنکه مطابق دستور دیانتی خویش تشریفات ازدواج را اجرا نمود بر طبق دستورات قانونی در مقام ثبت آن برآمده و متأسفانه عطف توجّهی در این امر مهم مبذول نگردیده است حال از آن مقام رفیع استدعا میکنم مقرر فرمائید از تعقیب غیر قانونی بنده صرفنظر و تکلیفی نیز برای این ازدواج و نظائر آن معیّن فرمایند.

حسین ناصح [امضاء]

 

[مهر: ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۴۰۹

بتاریخ: ۲۲ آبان ماه ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]