[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

طهران هشتم بهمن‌ماه ۱۳۶۰

 

مقام محترم و منیع ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران

مقام محترم و منیع دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران

«حضرت علی امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودهاند: پایان راستگوئی نجات و آسودگی است.»

بکمال احترام بعرض میرساند. بهائیان در هر کشور که زندگی میکنند مطیع کلیه مقررات و قوانین مصوبه میباشند و در خدمت ملک و ملت کوشا هستند. افراد جامعه سالی یکبار اعضاء محفل را سر‌ی، آزاد، عمومی و بدون هیچگونه تبلیغات انتخاب مینمایند که اینان بدون دریافت حقوق و مزدی امور روحانی جامعه بهائی را صرفاً برای رضای خداوند علیم بکمال صداقت و بشردوستی انجام میدهند. مؤمنین باین دیانت از مداخله در امور سیاسی شرعاً بالمرّه ممنوعند و بهمین علّت وابستگی بهیچ فرقه و حزب داخلی یا خارجی نمیتوانند داشته باشند و همچنین نمیتوانند صهیونیست باشند چرا که معتقدات آنها با عقاید صهیونیست‌ها بکلی مغایرت دارد ما بجمیع مظاهر مقدسه الهیه و کتب آسمانی معتقد و احترام میگذاریم و جمیع ائمه اطهار مورد قبول و احترام قلبی و حقیقی ما میباشند. بهائیان نمیتوانند جاسوس باشند چه که اقدام به چنین عمل غیرانسانی جداً با دستورات دینی آنها مغایرت دارد و قلباً با نهایت وفا و احترام علاقمند بانجام خدمات صادقانه بکشور مقدس ایران بوده و میباشند. ما معتقدیم که از طریق تعلیم و تربیت و وحدت زبان و خط و ترک تعصبّات ملی و نژادی و امثالهم و تعدیل معیشت و حلّ مسائل و مشکلات اقتصادی با ایجاد محبت و دوستی بین کلیه ملل و دول بخوبی بصلح عمومی که عالیترین هدف عالیه اولیاء حق بوده است میتوان دست یافت.

با توجه بعرائض فوقالذکر، بطوریکه مستحضر میباشید نمایندگان جامعه بهائی را بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از محاکمه و اعترافات آن مظلومان اعلام شده باشد اعدام نمودهاند، آیا بکدام مقام باید دادخواهی برد، که متأسفانه در ایندوران انقلاب هرگونه تظلم از طرف این جمع بیگناه شده تا این تاریخ بدون جواب مانده است پس جز اینکه قضاوت بخداوند بزرگ تفویض شود چارهای نیست زیرا:

هر چه کند او کند ما چه توانیم کرد، یفعل مایشاء و یحکم ما یرید است، پس سر تسلیم نِه و توکّل بر رب رحیم بِه.

و همچنین بساحت مقدس خالق عالمیان عرض کنیم:

هل لناء من مأمن الّا انت لا و حضرت رحمانیتک، انت مجیرالمضّطرین، انت سمیع دعاءالملهوفین ادرکنا ادرکنا بفضلک یا ربّناالابهی

مستدعیست طول کلام را معذور فرموده احترامات لازمه را بپذیرید.

حسین خدادوست طهرانی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]