[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کل کشور

اداره: ----- دائره: -----

شماره: ۳۱۲۶۳ تاریخ: ۱ آبان ۱۳۳۱

 

وزارت کشور:

محترماً پیرو شماره ۲۹۷۳۷ / ج ۱ - ۱۲ آبان ۱۳۳۱ معروض میدارد. طبق گزارش ژاندارمری کرمان روز ۹ آبان ۱۳۳۱ آقای انصاری واعظ به کرمان حرکت کرده و حالا در کرمان میباشد.

فرمانده ژاندارمری کل کشور - سرلشگر علوی مقدم- [امضاء]

 

[مهر- ثبت کل وزارت کشور]

شماره: ۵۰۲۷۴

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]