[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

مستقیم

رونوشت: -----

دائره: -----

 

شماره: ۱۲۰

مورخه: -----

وزارت/ اداره: ----- که اصل آن بشماره: ----- ثبت شد

 

استانداری استان هفتم محترماً پاسخ مرقومه شماره ۱۱۵/ ب ۹ / ۱/ ۱۳۲۳ موضوع گزارش آقای موثقی بازرس انتخابات بوزارت کشور در خصوص تحریک نمودن رئیس پست و تلگراف آباده بهائیان را بعرض میرساند این موضوع در پرونده فرمانداری انعکاس و تصریحی ندارد ممکن است آقای موثقی اطلاعات بخصوصی داشتهاند ولی در اینکه وقوع اختلاف بین مسلمانان و بهائیها در صغاد – بهمن اقلید بدون محرک و پشتیبان نبوده محل تردید نیست و اگر هر یک از مأمورین دولت در اینگونه موارد بینظری را شعار خویش قرار داده و واقعاً طالب آرامش و انتظام محل بودند این پیشآمدها اتفاق نمیافتاد و در صورتی هم که واقع میشود زودتر غائله ختم میگردید اینک برای مزید بر استحضار رونوشت جوابی که طی شماره ۲۸۸ - ۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ بدو فقره مراجعه لشکر ۶ فارس داده شده بپیوست تقدیم و کشف مسببین و محرکین واقعه (اعم از اشخاص محلّی یا مأمورین دولت) منوط ببازجوئی دقیق بوسیله مأمورین بینظر و آزموده خواهد بود.

 

از طرف فرماندار شهرستان آباده – اعلائی

 

رونوشت برابر اصل است.

مرتضی زاهدی [امضاء]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]