[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:‌] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۵۹ – دوازدهم رجب ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۰۷

[صفحه:] ۱۰

 

در پاسخ به نامه کلیمیان ایران فخرالدین حجازی: برای تداوم انقلاب به کوشش اقلیتهای مذهبی نیازمندیم...

فخرالدین حجازی

در مصاحبهای که اینحانب با روزنامه کیهان داشتم سوء تفاهماتی برای دوستان عزیز کلیمی ایران پیش آمده است که ناگزیر از پاسخ بنامه ایشان هستم.

حضرات کلیمی چنین پنداشته‎اند که اینجانب نعوذبالله بساحت مقدس حضرت موسی کلیمالله جسارتی کردهام و دلیلشان این است که به آن پیامبر بزرگ آسمانی کلمه «جناب» را عنوان کردهام...وحدت ما با کلیمیان امری طبیعی است زیرا شما هم خدا پرستید و اهل کتاب، قرآن هم اهل کتاب را به وحدت با مسلمانان فراخوانده است ... ولی برای ادامه انقلاب هم بکمک شما نیازمندیم و چه بهتر که برای اثبات وحدت خودتان با مسلمانان شما هم گامهایی بردارید مثلاً جنایات صهیونیزم بینالمللی را محکوم کنید و حملات این اشغالگران سفاک را بکشور لبنان و کشتار فلسطینیهای مبارز و محروم را تقبیح کنید و آنها را به تخلیه سرزمنیهای اعراب وادار نمائید و از طرفی توجه داشته باشد که جاسوسان صهیونیست و عوامل حکومت غاصب اسرائیل مبادا در صف شما کلیمیان عزیز رخنه کنند و موذیانه روابط دوستانه شمارا با برادران مسلمان ایرانیتان از هم بگسلند و یا برخی بهائیان جاسوس که دست پروردگان صهیونیزم جهانی هستند در صدد ایجاد تفرقه برآیند و یا بعضی مسلمان نماهای زمرد فروش طاغوتی بخواهند شما را از مسیر همکاری با دوستان مسلمانتان باز دارند امیدوارم بیداری شما بچنین عناصری فرصت خیانت ندهید ...

دوست مسلمان شما - فخرالدین حجازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]