[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

احتراماً امروز صبح شخصی که خود را معمار مدرسه علمیه شیراز معرفی مینماید اتفاق عده‌ای غیرمسئول خانه مسکونی این مظلومان متعلق بشرکت امناء از طرف مدرسه مزبور تخریب قصد انضمام مدرسه دارند بدون آنکه حکم مقامات صالحه داشته باشند موجب تأسف بسیار است که در زمان حکومت دولت اسلامی خودسرانه چنین اقدامی میشود استدعای بذل‌توجه فوری دستور عاجل رفع مزاحمت اعلام نتیجه تصمیم به آدرس شیراز [حذف شده]

 

 از طرف ساکنین

 

جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت انقلاب اسلامی ایران تهران

رونوشت جناب آقای دادستان کل انقلاب اسلامی ایران

رونوشت ریاست شرکت امناء

حضرت آیت ا [لله] آقا شیخ بهاءالدین محلاتی دام عزه شیراز

رونوشت جناب آقای استاندار استان فارس

رونوشت جناب آقای دادستان انقلاب اسلامی شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]