[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخه ۱۶ آذر ۷۳

مقام محترم مدیر اداری و مالی سازمان کشاورزی استان مازندران

احتراماً عطف بنامه شماره ۳ / ۱۱۴۴۹ ک [تاریخ:]  ۷ آذر ۱۳۷۳ اداره کشاورزی مازندران عنوان فتوکپی حکم بازنشستگی و حکم قطع حقوق اینجانب در تاریخ  ۷ آذر ۷۳ شخصاً در استان بوده سه برگ از احکام خواسته شده را به پیوست نامه مورخه ۲۴ آبان ۷۳ اینجانب که ضمیمه نامه شماره ۳ / ۱۹۴۹۱ س [تاریخ:] ۲ آذر ۱۳۷۳ وزارت کشاورزی بوده تقدیم آقای مهندس نبوی نمودم که پس از ثبت دفتر مجدداً فتوکپی گرفته شد لذا مراتب فوق جهت اطلاع تقدیم میگردد استدعا دارم بذل توجه مبذول فرمائید مزید تشکر و امتنان را دارم.

با تقدیم احترام بهرام نبی الهی

۱۶ آذر ۷۳

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]