[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۸ آذر ۱۳۱۸

 

مقام محترم هیئت وزراء عظام

این بنده بهلول صادقی دارای شناسنامه شماره [حذف شده]  مقیم میاندوآب طبق آئین مقدس بهائی عقد ازدواج خویش را با خانم زبرجد مقصودی دارای شناسنامه شماره [حذف شده]  در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۱۷ منعقد بر حسب وظیفه قانونی جهت ثبت واقعه بادارۀ ثبت محل مراجعه و ادارۀ مذکور از ثبت خودداری ناچار تفصیل بمقام محترم وزارت دادگستری و مقامات لازمه مراجعه بعوض اینکه دستور ثبت واقعه را بادارۀ مربوطه صادره فرمایند متأسفانه از طرف دادستان مراغه مورد تعقیب واقع و دچار فشار و زحمت نمودهاند آیا ایفای وظیفه قانونی مستلزم تعقیب بیگناهان است در صورتیکه طبق آئین مقدس خویش در امور اداری قلباً و قالباً مطیع مقررات قوانین مملکتی بوده و در امور وجدانی بر حسب معتقدات دینیه خود از پیروی مراسم و آداب مذاهب و ادیان سائره معذورم. با کمال احترام متمنی است دستور رفع مزاحمت از این بنده را صادر فرمائید.

تقدیمی بهلول صادقی مقیم میاندوآب [مهر]

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۹۵۴

بتاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]