[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخۀ ۱۳ فروردین ۱۳۰۸

مقام منیع آقای رئیس الوزراء دامت شوکة

[مهر ورود بدفتر ریاست وزراء] ۱۹ فروردین ۱۳۰۸

[نمره:] ۴۱۵

 

دو سال است میرزا حبیب فولادی که از اهل سمنان است نایبالحکومه سنگسر و شهمیرزاد است با متنقذین شهمیرزاد وصلت و با متنفذین سنگسر هم نسبتهائی دارد – سوابق اعمال مشارٌالیه در وزارتخانه‎ها معلوم است اخیراً اساس خونانگیزی فراهم نموده است - چون در سنگسر و شهمیرزاد دو هزار و یکصد نفر ملت بهائی وجود دارد آقای نایبالحکومه کتب عدیدۀ که ردّیه و مّولد اغتشاش است وارد کرده عدۀ را احضار و القاءتی نموده است و کتب را انتشار داده تولید هیجان افکار عامه را فراهم بنیان بلواء و شورش را ایجاد و مستعد ساخته تشبثات بیرویۀ نایب‎الحکومه که از طرف طهران معین شده است وخیم و خونین است بوزارت جلیلۀ داخله معروض داشتهایم از آنمقام منیع هم عاجزانه تقاضا داریم که تأکید در تغییر مشارٌالیه گردد تا بدعاگوئی دولت علیه مشغول باشیم چاکران ملت از طرف بهائیان سنگسر

[امضاء]

 

[یادداشت حاشیه نامه]

شرح لازم بوزارت لاحقه نوشته شود که رسیدگی شود و از اغتشاش بفوریت جلوگیری نماید

۱۸ فروردین [۱۳۰۸]

 

 

چاکر حبیب‌الله ولد عوضفرد سبحانی [مهر]

چاکر محمدحسین رحمانیان ولد حاج صالح [مهر]

چاکر لقائی معصوم ولد ابراهیم [مهر]

الله‌وردی پیمانی [مهر]

چاکر آستان چراغعلی ولد مشهدی عزیزالله تبیانی [مهر]

چاکر حسینآقا ولد محمد‎‎حسن بسطامی [مهر]

یوسفعلی ایقانی ولد مولاویردی [مهر]

چاکر حسین گلستانی [مهر]

قربانعلی وحدت [مهر و امضاء]

ولیالله ایقانی‌يان [ناخوانا] [مهر و امضاء]

عبّاس گلستانی [مهر]

عوض محمد خوبان [امضاء]

[ناخوانا] نادی [امضاء]

حاجی آقا ثابت [امضاء]

باقر علی رحمانیان [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]